معرفی تازه بازار


تـازه بـازار مـحصولات تـازه ، بـا کیفیت ، مـقرون بـه صـرفـه و مـنحصربـفردي را از سـرتـاسـر ایران فـراهـم می کند تـا بـه هـمه مشـتریان حتی سـخت گیرتـرین هـا و همچنین افـراد حـساس بـه سـلامتی خـدمـت رسـانی کند. تـازه بـازار یک اسـم و بـرنـد اسـت که بـوسیله ذهـن هـاي مشـتاق خـلق شـده تـا بـا عـرضـه مـحصولات غـذایی تـازه و خـوشـمزه بـا تکیه بـر نـوآوري و اصـالـت بـا الـهام از اسـتانـداردهـاي جـهانی مـامـوریت خـود را انـجام دهـد. فـروشـگاه هـاي تـازه بـازار در بهـترین مکان هـا جـانـمایی شـده انـد تـا بـراي مشـتریان عـلاوه بـر سـهولـت در دسـترسی ، خـدمـاتی را فـراهـم آورنـد که تـا بـحال دیده نشده و در آینده نیز به چالش کشیده نخواهد شد.

تـازه بـازار بـه عـنوان اولین فـرش مـارکت ایران ، سـبک جـدیدي از فـروشـگاهـاي زنجیرهاي را مبتنی بـر دانـش روز دنیا و فـرهـنگ خـرید ایرانی را بـه مشـتریان خـود عـرضـه می کند. اخـتصاص ۶۰ درصـد از فـضاي سـطح فـروش بـه مـواد غـذایی تـازه و فـرآوردي شـده و پـرهیز از عـرضـه مـحصولات بسـته بـندي شـده صنعتی ، فـرآوري روزانـه انـواع مـواد غـذایی ، عـرضـه مـواد پـروتئینی ، گـوشـت ، مـرغ و شیلات آمـاده طـبخ و آمـاده مـصرف ، کترینگ بـا انـواع غـذاهـاي ایرانی و خـارجی ، سـالادبـار و فـروت بـار ، مـزه بـار، نـانـوایی و بیکري حـرفـه اي بـه هـمراه عـرضـه انـواع حـبوبـات ، آجیل و خشکبار و انـواع شکلات بـصورت بـاز ، محیطی سـرشـار از شـوق بـه خـرید را بـراي مشـتریان فـراهـم آورده است.
 

هدف

ایجاد بازاری گسترده از محصولات تازه و فرآوری شده

سبک تجاری تازه بازار


آنـچه از قـدیم در جـوامـع مـختلف مـورد اقـبال مشـتریان بـوده اسـت بـازارهـاي عـرضـه مـواد غـذایی تـازه بـوده اسـت. تـمایل زیاد مـردم بـه خـرید مـحصولات تـازه و تـولید روز بـاعـث شـده اسـت تـا در تـمامی بـازارهـاي قـدیمی دنیا Fresh Market هـا بخشی اصلی از تـعامـلات و مـبادلات روزانـه را تشکیل بدهد. در ایران نیز همین فـرهـنگ خـرید و تـمایل مـردم بـاعـث شـده اسـت تـا در اکثر شهـرهـاي تـاریخی و مـهم مکانـهایی بـا نـامـهاي مختلفی بـراي عـرضـه مـحصولات تـازه شکل بگیرد که بـراي نـمونـه می تـوان بـازار روز نـوشهـر و انـزلی و شیراز و سـبزه میدان هـاي تهـران ، رشـت ، خـرم آبـاد ، تـبریز ، سـاري و ... را نام برد.

ســبزه میدان هــا در ایران قــدمتی بیش از ۵۰۰ ســال دارنــد که خــود مــوید کارکرد مــوثــر این سبک تجاری در ایران و استقبال مشتریان از آن است. مــا در تــازه بــازار قــصد داریم تــا بــا تلفیق امکانــات مــدرن و دانــش روز دنیا ، این سبک تجاری را بـازطـراحی و اجـرا کنیم. فـروشـگاه هـایی را راه انـدازي کنیم و مـحصولات تـازه و تـولید روز را بـه مشتریانمان عرضه کنیم.

ما با استفاده از مدل بهره برداری جدید و فروش محصولات تازه و فرآوری شده و جدایی از متد فروش متکی بر قفسه حاشیه سود عملیاتی را افزایش داده و با سیستم مدیریت هزینه ها حجم بالایی از ضایعات را تبدیل به محصولات قابل عرضه می کنیم تا بتوانیم برای مشتریان و سهامداران ارزش آفرینی کنیم.
باشگاه مشتریان